ประวัติสมาคม

        สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2545 ขณะนี้มีสมาชิกประมาณ 822 คน ซึ่งมีสมาชิกชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย 191 คน ซึ่งแบ่งเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญ โดยแรกเริ่มจะมีนายกสมาคม 1 คนคือคุณอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์และกรรมการอีก76 คนร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่แพร่หลายและรู้จักกันในระดับโลก เนื่องจากจันทบุรีเป็นฐานแห่งการผลิตอัญมณีที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศและยังมีผู้ประกอบการด้านอัญมณีมากกว่า 50,000 ราย อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ สมาชิกได้ขยายศักยภาพทางการตลาด โดยให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศอีกด้วย

        สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีจึงได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์รวมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีขึ้นในปี 2546 โดยต้องการให้ศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพของประเทศอย่างแท้จริง ปัจจุบันใช้ชื่อว่า “ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี และเครื่องประดับจันทบุรี” ตั้งอยู่ที่ 1/59 ถนนมหาราช ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (ตรงข้ามสำนักงานแคทเทเลคอม) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ เป็นสมาชิกเปิดร้านจำหน่ายมากกว่า 40 ร้านค้า โดยได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าจากทางสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีซึ่งได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ Brand “Ploy Chan” เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก

        สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ได้มีการสนับสนุนและผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับโดยการเข้าร่วมกับจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและส่วนราชการต่างๆ จัดงาน “เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์” ขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอัญมณีและภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งการจัดงานแต่ละครั้งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก และสามารถสร้างรายได้ เข้าภายในจังหวัดเป็นจำนวนมาก การจัดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน จัดงานมาเป็นครั้งที่ 14 แล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประจำปีของสมาคมฯ โดยส่วนใหญ่จะจัดในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. ส่งเสริมการประกอบการค้าวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการค้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศหรือการอุตสาหกรรมซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนช่างฝีมือเจียระไน, ช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องเงิน และช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องทองรูปพรรณซึ่งเป็นคนไทย รวมตลอดทั้งการค้าอัญมณีและเครื่องประดับทุกชนิด รวมทั้งร้านค้าปลีกที่ทำการค้าสำหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ตลอดจนเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการค้าของสมาชิก สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

3. ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้าตลอดจนทำการวิจัยเกี่ยวกับการค้าภายในประเทศและการค้าส่งออกต่างประเทศซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี

4. รวบรวมและเผยแพร่สถิติข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อประโยชน์ของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

5. ส่งเสริมคุณภาพการเจียระไนอัญมณี ตลอดจนคุณภาพการผลิตเครื่องประดับที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี จัดให้มีการวิจัยและตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการผลิตและธุรกิจการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้นในจังหวัดจันทบุรี

6. ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการค้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

7. ส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบ (พลอยก้อน) จากต่างประเทศ เพื่อสร้างงานในจังหวัดจันทบุรีและเพื่อการส่งออก

8. ทำความตกลง หรือวางระเบียบปฏิบัติ ให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รักษาจรรยาบรรณของผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และเกียรติยศของผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับของจันทบุรี

9. ส่งเสริมพลานามัยกีฬาและจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย รณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้คืนสู่ธรรมชาติมากที่สุด

10. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจร่วมกัน

11. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในงานด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

12. ไม่ประกอบการค้าหรือดำเนินการทางการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น รวมทั้งสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีอาจสามารถเข้าเป็นสมาชิกขององค์การใดองค์การหนึ่ง อาทิ สมาพันธ์สมาคม ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าโดยจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของสมาคมฯ และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไปจนถึงสมาชิกของสมาคมฯ ในวงการอัญมณีและเครื่องประดับ

...
นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์

ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ 2563-2565


แผนผังคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

...
...