ประเภทสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก    

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท : ประเภทนิติบุคล ที่จะได้รับดังนี้

1.ใบรับรองสมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
2.รับรองเอกสารในการขอใช้ตราสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี (Chanthaburi Gems & Jewelery)
3.ได้รับการช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะทำได้
4.เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ ต่อสมาคมหรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
5.เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
6.มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม ยกเว้น กรณีที่เป็นงานแสดงสินค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากทางสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษร
7.สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ หรือออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท : ประเภทบุคคลธรรมดา ที่จะได้รับดังนี้

1.บัตรสมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
2.รับรองเอกสารในการขอใช้ตราสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี (Chanthaburi Gems & Jewelery)
3.ได้รับการช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะทำได้
4.เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ ต่อสมาคมหรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
5.เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
6.มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม ยกเว้น กรณีที่เป็นงานแสดงสินค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากทางสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษร
7.สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ หรือออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก